نصب میله و پرچم نمادین در میدان ورودی

نصب میله و پرچم نمادین در میدان ورودی


نصب میله و پرچم نمادین در میدان ورودی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذرکاظمیتشریح کرد تعداد 5 میله پرچم به صورت نمادین در میدان ورودی شهر اشکذر نصب خواهد شد وی ادامه داد تعدادپنج میله به ارتفاع ده مترباپرچم جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا تاریخ 25/12/89 نصب خواهد شد.