مزایده

مزایده


مزایده


 

 

آگهی مزایده

 

 

 

شهرداری اشکذر درنظر داردقطعه زمینی به مساحت  20،000 متر مربع به ابعاد صددر دویست ،  قسمتی از پلاک  12988بخش 9 یزد واقع در حاشیه جاده یزد- اصفهان ( پشت پلیس راه ) با بهای هر متر مربع قیمت پایه 400،000 (چهارصد هزار) ریال با کاربری صنعتی به  متقاضیان واجد شرایط واگذار نمایداز متقاضیانی که تمایل به شرکت در این مزایده دارندبه دبیر خانه شهرداری به نشانی : اشکذر خیابان امام خمینی شهرداری اشکذر جهت اخذ مدارک مراجعه  نمایند.

 

 

 

- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 5/7/91

 

-در صورت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 6-03523622223 تماس حاصل نمایند .