مالي

مالي


مالي

 

منابع منابع مصوب 1386

بودجه مصوب

سهم جاري

سهم عمراني

12000000

4500000

7500000

هزينه هاي مصوب  

سهم جاري

خدمات اداري

خدمات شهري

سهم عمراني

4402500

1952500

2450000

7500000

 عملكرد مالي (درآمد) 

درآمدكل

سهم جاري

سهم عمراني

18580566

7741902

10837663

                                                                                                      عملكرد مالي(هزينه)

كل هزينه ها

هزينه هاي جاري

هزينه خدمات اداري

هزينه خدمات شهري

هزينه عمراني

16737459

4796936

2256465

4540470

10838663

 

 

منابع مصوب 1387

بودجه مصوب

سهم جاري

سهم عمراني

12000000

4500000

7500000

هزينه هاي مصوب  

سهم جاري

خدمات اداري

خدمات شهري

سهم عمراني

12000000

2063000

2437000

7500000

 عملكرد مالي (درآمد) 

درآمدكل

سهم جاري

سهم عمراني

18978015

7591206

11386809

                                                                                                     

عملكرد مالي(هزينه)

كل هزينه ها

هزينه هاي جاري

هزينه خدمات اداري

هزينه خدمات شهري

هزينه عمراني

16889708

4702561

2264753

2437808

12187147

 

 

منابع مصوب 1388

بودجه مصوب

سهم جاري

سهم عمراني

17000000

5805000000

11195000000

هزينه هاي مصوب  

سهم جاري

خدمات اداري

خدمات شهري

سهم عمراني

5805000

2830000

2975000

11195000

 عملكرد مالي (درآمد) 

درآمدكل

سهم جاري

سهم عمراني

24650518

8417427

16233091

                                                                                                     

عملكرد مالي(هزينه)

كل هزينه ها

هزينه هاي جاري

هزينه خدمات اداري

هزينه خدمات شهري

هزينه عمراني

24077162

5805019

2840146

2964873

18272143

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

منابع مصوب 1389

بودجه مصوب

سهم جاري

سهم عمراني

18500000

6431400

12068600

هزينه هاي مصوب  

سهم جاري

خدمات اداري

خدمات شهري

سهم عمراني

6431400

2947900

3483500

12068600

 عملكرد مالي (درآمد) 

درآمدكل

سهم جاري

سهم عمراني

25097372

8784080

16313292

                                                                                                     

عملكرد مالي(هزينه)

كل هزينه ها

هزينه هاي جاري

هزينه خدمات اداري

هزينه خدمات شهري

هزينه عمراني

25097372

7221900

4072640

3149260

17875472

 

 

 

  

منابع مصوب 1390

بودجه مصوب

سهم جاري

سهم عمراني

20000000

6960000

13040000

هزينه هاي مصوب  

سهم جاري

خدمات اداري

خدمات شهري

سهم عمراني

6960000

3039000

3921000

13040000

 عملكرد مالي (درآمد) 

درآمدكل

سهم جاري

سهم عمراني

28113940

9839789

18274151

                                                                                                     

عملكرد مالي(هزينه)

كل هزينه ها

هزينه هاي جاري

هزينه خدمات اداري

هزينه خدمات شهري

هزينه عمراني

28113940

7334689

3760126

3574563

20779251