سال 86-87

سال 86-87


سال 86-87
 
  

                                                                             ارقام به ريال مي باشد

منابع مصوب 

بودجه مصوب سهم جاريسهم عمراني
1200000045000007500000

هزينه هاي مصوب  

سهم جاريخدمات اداريخدمات شهريسهم عمراني
4402500195250024500007500000

 عملكرد مالي (درآمد) 

درآمدكلسهم جاريسهم عمراني
18580566774190210837663

                                                                                                      عملكرد مالي(هزينه)
كل هزينه هاهزينه هاي جاريهزينه خدمات اداريهزينه خدمات شهريهزينه عمراني
1673745947969362256465454047010838663