سال86

سال86


سال86
خريد يك دستگاه خودرو سنگين اطفاء حريق .
تجهيز واحد آتش نشاني به امكانات امداد جاده اي شامل جك هيدروليك ، فك دستي و برقي،قيچي و موتور برق .
آموزش اطفاء حريق به  1100 دانش آموز مقاطع مختلف تحصيلي اشكذر با همكاري سپاه و آموزش و پرورش شهرستان صدوق .
تجهيز واحد آتش نشاني به دو دستگاه تنفسي كامل .
 شركت در مانور نيروي انتظامي
شستشوي پياده روها وخيابانهاي در دست احداث
مأموريت هاي واحد آتش نشاني
سال 86 - 83
سال
 
مسكوني
 
تجاري
 
كارخانجات
 
ماشين آلات
 
باغات ومزارع
 
سقوط در جاده
 
ساير
 
جمع كل
 
1383
 
7
 
10
 
11
 
8
 
17
 
-
 
7
 
60
 
1384
 
5
 
13
 
8
 
7
 
15
 
-
 
4
 
52
 
1385
 
8
 
15
 
9
 
7
 
18
 
1
 
6
 
64
 
1386
9
6
14
15
37
1
7
89
1387
 9
11 
15 
13 
66