سال 86

سال 86


سال 86

واحد ذيحسابي

معرفي پروژه هاي عمراني اولويت دار سال 86 با هماهنگي شوراي شهر

پيگيري و جذب اعتبارات استاني ، مازاد و سفر رياست جمهوري

تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي

تهيه و تنظيم صورت هاي مالي سال 85 و ارسال به اداره امور اقتصادي و دارائي يزد و ديوان محاسبات استان

پيگيري و ارسال صورت هاي مالي به تهران

گشايش حساب بانكي سيبا جهت واريز وجه اعتبارات دولتي در بانك ملي اشكذر

مبادله موافقت نامه طرح تملك دارائي هاي سرمايه اي :

الف) پروژه تكميل بلوار دانشگاه اشكذر                          550000000ريال

ب) پروژه ميدان ورودي اشكذر به جاده سنتو                          200000000ريال

ج) پروژه زيرسازي آسفالت معابر شهر اشكذر                  1650000000ريال

د) خريد و نصب علائم و تجهيزات كنترل ترافيك شهر          150000000ريال

و) تكميل و تجهيز پارك ها و فضاي سبز عمومي شهر             150000000ريال

ه) ساختمان آتش نشاني                                                       200000000ريال

ي) پروژه بلوار 45 متري صاحب الزمان (عج)                       300000000ريال

جذب 200000000 ريال اعتبار از ستاد حوادث غير مترقبه جهت خريد يك دستگاه خودرو آتش نشاني

ارائه گزارش عملكرد يكساله اعتبارات عمراني دولتي به سازمان مديريت در مورد پيشرفت فيزيكي و ريالي        

تهيه و تنظيم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1387 و ارسال به شوراي شهر جهت تصويب نهائي و اعلام آگهي عمومي

پيگيري حضوري و مكاتبه اي جهت وصول عوارض يك درصد كارخانجات و فخاري ها تا حصول نتيجه

پيگيري درخصوص عوارض نيم درصد قراردادهاي پيمانكاري حريم شهر اشكذر و حوزه  شهري (آب ، برق ، تلفن ، گاز و پيمانكاري )

نظارت و وصول عوارض اتومبيل ها و ساير وسايط نقليه