توقف بهسازی پیاده روهای عمارشهر بدلیل حفاریهای سازمان آب

توقف بهسازی پیاده روهای عمارشهر بدلیل حفاریهای سازمان آب


تداخل حفاریها در زیباسازی شهر اشکذر

سلمانی با اشاره به توقف عملیات بهسازی پیاده روهای عمارشهر افزود وقفه ای که ایجادشد بدلیل همراه شدن لوله گذاری سازمان اب اشکذر جهت ارتقا فشار آب عمار شهر بوده است .

سلمانی اشاره کرد پس از اتمام حفاریهای سازمان اب کار بهسازی پیاده رو ها از سر گرفته می شود .ایشان ضمن قدردانی از شهروندان بدلیل همکاری با شهرداری ابراز امیدواری کردند بزودی معابر اصلی عمار شهر بهسازی می شود