تاريخچه شهرداري

تاريخچه شهرداري


تاريخچه شهرداري
تاريخچه شهرداري اشكذر
شهرداري اشكذر درسال 1343 هـ .ش تأسيس وداراي درجه 6 مي باشد.
اين شهرداري در حال حاضر با 90نفر پرسنل فعاليت مي نمايد.
شماره تلفن روابط عمومي  :03523622224
نمابر : 03523622225