آگهی مزایده شماره یک

آگهی مزایده شماره یک


آگهی مزایده شماره یک

شهرداری اشکذر در نظر دارد نسبت به اجاره یکباب مغازه واقع در پارک اشکی به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی جهت اطلاع از شرایط برگزاری و شرکت در مزایده به شهرداری اشکذر مراجعه نمایند