آدرس و شماره تماس

آدرس و شماره تماس


 

035 کد شهرستان
32722223-7 تلفن شهرداری
32720290 مستقیم روابط عمومی

            

         

   

32723564                         
آدرس:  اشکذر- خیابان امام خمینی (ره)- نرسیده به میدان بسیج