اجرای فازاول آبرسانی به شهرک صنعتی اشکذر

اجرای فازاول آبرسانی به شهرک صنعتی اشکذر


شهرداراشکذر

 

شهرداراشکذر بابیان این که فشار آب اشکذر افزایش می یابد افزود:هدف از اجرای این طرح تقویت فشار آب شبکه ی شهری و روستایی وهمچنین اب رسانی به شهرک صنعتی اشکذر که هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ریال هزینه در برخواهد داشت.

سلمانی خاطرنشان کرد : با اجرای این پروژه تقویت اب شهرک صنعتی وزیرساخت ابرسانی به حداقل 50 واحدصنعتی فراهم خواهد شد

محدوده اجرای این طرح از ابتدای خیابان معلم تامیدان ورودی شهر اشکذرمی باشد.