نصب المان های نوروزی در سطح شهر اشکذر

نصب المان های نوروزی در سطح شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهرداری اشکذر در راستای فضا سازی سطح شهر و استقبال از بهار نسبت به نصب المان های نوروزی در میدان امام (رضا)، میدان بسیج  و میدان نماز اقدام نموده است.