عملیات تسطیح و زیر سازی خیابان فرش کبیر رضوانشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ،مهدی جعفری پور گفت : عملیات تسطیح و زیرسازی خیابان فرش کبیر رضوانشهر توسط واحد عمرانی شهرداری اشکذر اجراء گردید.

 

شهردار اشکذر افزود:  این خیابان با عرض 20 متر و به طول 150 متر و با حجم 600 متر مکعب خاکبرداری ،4500 متر مربع زیرسازی و 350 متر جدول گذاری جهت تسهیل در عبور و مرور مردم انجام گرفته است.