همزمان با روز طبیعت؛

بازدید سر زده استاندار از شهرستان اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، همزمان با روز طبیعت، محمود زمانی قمی استاندار به معیت فرماندار و شهردار اشکذر به طور سر زده از چند اثر تاریخی و هم چنین ستاد اسکان شهرستان واقع در پارک اشکی اشکذر بازدید کردند.