آغاز عملیات ساماندهی میدان مادر(ورودی شهرک زرین شهر)

آغاز عملیات ساماندهی میدان مادر(ورودی شهرک زرین شهر)