عملیات عمرانی میدان ورودی فیروزآباد

عملیات عمرانی میدان ورودی فیروزآباد