رنگ آمیزی سنگ جداول خیابان شهید میرباقری و آیت الله فیروزآبادی

رنگ آمیزی سنگ جداول خیابان شهید میرباقری و آیت الله فیروزآبادی