آغاز عملیات اصلاح نقطه حادثه خیز میدان نماز اشکذر

آغاز عملیات اصلاح نقطه حادثه خیز میدان نماز اشکذر