زیرسازی و آسفالت ورودی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشکذر

زیرسازی و آسفالت ورودی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشکذر