بررسی مسائل دوجانبه در :

دیدار شهرداراشکذر با رئیس شورای اسلامی بخش زارچ وعضو شورای اسلامی روستای محمدآباد زارچ در شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر؛ شهردار اشکذر با سید حمید رضوی مهر(رئیس شورای بخش زارچ)  و علی اکبر صفاری ( عضو شورای روستای محمدآباد زارچ)  دیدار و گفتگو کرد.

بررسی مسائل دوجانبه ، جاده کنار گذر جنوبی زارچ و اشکذر ، جاده مرزی  زارچ و اشکذر از جمله موضوعات مورد بحث در این جلسه بود و مقرر شد در جلسه مشترکی با حضوراعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرداران زارچ و اشکذر، و دهیار و اعضای شورای اسلامی محمداباد موارد مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.