آغاز عملیات سنگ فرش میدان نبوت

آغاز عملیات سنگ فرش میدان نبوت