برگزاری دوره آموزشی قانون شهرداری و شوراها به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکذر

برگزاری دوره آموزشی قانون شهرداری و شوراها به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، به منظور بهبود و ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد فردی و سازمانی، دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداری ها و شوراها به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکذر برگزار شد.

 

محسن خسروی زاده کارشناس حقوقی دفتر امور شهری و شوراها استانداری به عنوان مدرس این دوره آموزشی به بیان قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری ها و شوراها پرداخت.