"سلمانی" شهرداراشکذر ازصبروشکیبایی شهروندان بدلیل حفاریهای اخیرقدردانی کرد

"سلمانی" شهرداراشکذر ازصبروشکیبایی شهروندان بدلیل حفاریهای اخیرقدردانی کرد


شهرداراشکذر

"محمدعلی سلمانی ندوشن "شهرداراشکذر از عموم شهروندان محترم اشکذر بالاخص ساکنین تقاطع خیابان معلم تا میدان ورودی اشکذر بدلیل حفاری جهت آب رسانی به شهرک صنعتی اشکذر صمیمانه تشکر وقدردانی بعمل آورد

ایشان افزود ضمن پرفشار شدن آب شهری ساز کار شبکه داخلی آبرسانی به شهرک صنعتی اشکذر فراهم گردید