*******

*******


*******
تاريخچه شهرداري اشكذر

شهرداري اشكذر درسال 1343 هـ .ش تأسيس وداراي درجه 6 مي باشد. اين شهرداري در حال حاضر با 63 نفر پرسنل فعاليت مي نمايد.

شماره تلفن روابط عمومي:  03523622224
نمابر: 03523622225