یک امتیاز تا قهرمانی

یک امتیاز تا قهرمانی


یک امتیاز تا قهرمانی

این دیدار در روز جمعه در ورزشگاه 22 بهمن اشکذر به میزبانی شهرداری اشکذرراس ساعت 14 یرگزار می گردد تیم شهرداری اشکذر در صورت کسب یک امتیاز قهرمان این دوره از مسابقات خواهدشد