گزارش تصویری شب اول برگزاری جشن روز شهرستان اشکذر در سالن 22 بهمن

گزارش تصویری شب اول برگزاری جشن روز شهرستان اشکذر در سالن 22 بهمن


گزارش تصویری شب اول برگزاری جشن روز شهرستان اشکذر در سالن 22 بهمن

گزارش تصویری شب اول برگزاری جشن روز شهرستان اشکذر در سالن 22 بهمن