کاراجرایی گازرسانی به صنایع مستقردرشهرک صنعتی نیکواشکذر کلید خورد

کاراجرایی گازرسانی به صنایع مستقردرشهرک صنعتی نیکواشکذر کلید خورد


برگزاری جلسه گازرسانی به شهرک صنعتی نیکواشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهراشکذر با عنایت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و با توجه به اهمیت گازرسانی به واحدهای صنعتی شهرک صنعتی نیکواشکذر و به دلیل کاهش آلودگی محیط زیست و صرفه جویی اقتصادی، جلسه ای به منظور هماهنگی گازرسانی به صنایع شهرک صنعتی  اشکذربا حضور مدیر عامل و کارشناسان این شرکت، شهردارواعضای شورای اسلامی شهراشکذر و کارشناسان فرمانداری اشکذر وسرپرست شهرک صنعتی نیکواشکذر  در روز دوشنبه مورخ 19اسفند ماه 92 در اتاق کارمدیرعامل شرکت گاز برگزار گردید.  در این جلسه، نوع و میزان سوخت مصرفی شهرک های صنعتی که در حال حاضر به شبکه گاز طبیعی متصل نبودند مشخص و اولویت بندی های لازم به منظور انجام عملیات طراحی و گازرسانی به این شهرک صورت گرفت.ومقررگردید تا پایان فروردین ماه سال آینده عملیات طراحی وبراورد هزینه جهت ارجاع اعلام گردد.درپایان نیز در مورد مسائل ومشکلات شهراشکذر درزمینه گازرسانی واجرای شبکه معابر ومشکلات بوجودآمده بحث وتبادل نظر شد./