چاپ و انتشار کتابچه گزارش عملکرد شهرداری و دوره چهارم شورای اسلامی شهر اشکذر

چاپ و انتشار کتابچه گزارش عملکرد شهرداری و دوره چهارم شورای اسلامی شهر اشکذر


چاپ و انتشار کتابچه گزارش عملکرد شهرداری و دوره چهارم شورای اسلامی شهر اشکذر

چاپ و انتشار کتابچه گزارش عملکرد شهرداری و دوره چهارم شورای اسلامی شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، کتابچه گزارش عملکرد شهرداری و دوره چهارم شورای اسلامی شهر اشکذر با همکاری روابط عمومی این شهرداری انتشار یافت.

 

شهردار اشکذر با  اعلام این خبر گفت: کتابچه عملکرد شهرداری و دوره چهارم شورای اسلامی شهر اشکذر در شش فصل  و شامل  عملکرد شورای اسلامی شهر، پروژههای خیری شهرداری، عمران و شهرسازی، فضای سبز و خدمات شهری، روابط عمومی و اقدام سایر واحد های شهرداری می باشد.