پیشرفت چشم گیر احداث خیابان آیت ا.. فیروزآبادی

پیشرفت چشم گیر احداث خیابان آیت ا.. فیروزآبادی


شهرداراشکذر:

تاکنون بیش از 90  املاک واراضی باغات در مسیر تملک وآزاد سازی شده است سلمانی اضافه کرد قسمت عمده ای از مسیر جدول گذاری شده و در حدود 1000مترمربع دیوارکشی و مابقی پرداخت غرامت صورت گرفته است وی افزود با احداث این خیابان  تقاطع خیابان معلم به محله فیروزاباد متصل واز بار ترافیکی خیابان شهید صدوقی کاسته خواهد شد ایشان نیز در ادامه اضافه کردنداین خیابان با پهنا 16 متر نزدیک به 1600 متر طول دارد .شهردار اشکذر در پایان اضافه کرد اعتبار پروه ازمحل اعتبارات جاری عمرانی واز محل درامد شهرداری هزینه شده است که در حال حاضر در مرحله زیرسازی می باشد.