پرداخت وام 20 میلیون تومانی در بافت فرسوده شهری

پرداخت وام 20 میلیون تومانی در بافت فرسوده شهری


پرداخت وام 20 میلیون تومانی در بافت فرسوده شهری

وام 20میلیون تومانی به مالکان بافت فرسوده

" محمدعلی سلمانی " مسئول فنی و ساختمان شهرداری اشکذر اعلام كرد: کسانی که در بافت مصوب فرسوده دارای ساختمان با سند شش دانگ هستند می توانند از تسهیلات اعطایی 20 میلیون تومانی بهره مند شوند

سلمانی ، با اعلام اینکه هریک از مالکان واحدهای بافت فرسوده می توانند، بدون سپرده گذاری و ضامن، این تسهیلات را تا سقف 200میلیون ریال دریافت کنند،

وی، تخفیف 50 درصدی در صدور پروانه و اعطای تسهیلات 10 میلیون ریالی برای تخریب واحدهای فرسوده را از امتیازات تشویقی دولت در این زمینه اعلام کرد.
ایشان در ادامه خاطرنشان کردند امید واریم با ارائه این تسهیلات گامی موثر در جهت احیائ بافت فرسوده این شهر برداشته شود

شرايط و مدارک مورد نياز جهت دريافت يارانه سود تسهيلات بانکي بدون سپرده در بافتهاي فرسوده

شرايط عمومي

1- ملک مورد نظر در محدوده بافت فرسوده مصوب باشد
2- رعايت ضوابط و مقررات شهر سازي

مدارک مورد نياز

1- تکميل فرم تقاضاي تسهيلات
2- سند مالکيت خانه هاي فرسوده مورد نظر جهت نوسازي
3- پروانه ساخت
4- نقشه 2000/1هوايي (از شهرداري منطقه اخذ گردد)

 


شيوه نامه پرداخت تسهيلات ازمحل خط اعتباري بانک مسکن دربافتهاي فرسوده شهري درسال1389

 

ماده1- توزيع سهميه تسهيلات اختصاص يافته به هراستان بين شهرهاي داراي محدوده مصوب بافت فرسوده ونظارت و کنترل برنحوه استفاده ازتسهيلات بانکي، توسط شوراي مسکن استان موضوع ماده (17) قانون ساماندهي وحمايت از توليد وعرضه مسکن صورت مي گيرد .

درجلسات مرتبط با موضوع اين شيوه نامه، مديرعامل شرکت عمران ومسکن سازان استان مربوطه نيز حضورخواهد داشت .

ماده2- مديرعامل شرکت عمران ومسکن سازان استان مربوطه وشهردارهرشهر(ياشهردارهرمنطقه درکلانشهرها) به صورت مجزا به عنوان نماينده وزارت مسکن وشهرسازي، عامل تاييد واقع شدن ملک درمحدوده مصوب بافت فرسوده شهري ومعرفي متقاضيان به بانک هاي عامل بوده وموظفند نسخه اي ازگزارش عملکرد ماهانه را به سازمان مسکن وشهرسازي استان ارسال نمايند. سازمان مسکن وشهرسازي استان، گزارش عملکردماهانه را به شرکت مادرتخصصي عمران وبهسازي شهري ايران ارسال خواهند نمود .

تبصره 1- صرفاً مراجع مذکور در اين ماده، عامل معرفي متقاضيان واجدشرايط به بانک بوده وصدور معرفينامه توسط سايرمراجع يا از طرف نمايندگان مذکور، فاقداعتبار مي باشد .

تبصره2- بررسيهاي مقدماتي براي ارزيابي شرايط احراز تسهيلات به هر يک از متقاضيان معرفي شده ازسوي نمايندگان وزارت مسکن وشهرسازي، درکارگروه معرفي متقاضيان (متشکل از نماينده شرکت عمران ومسکن سازان استان ونماينده مديريت شعب استاني بانک) انجام مي شود .

ماده3- تسهيلات صرفاً به واحدهاي مسکوني وبراي مشارکت مدني (ساخت) تعلق مي گيرد .

ماده4- حداکثر مبلغ تسهيلات قابل پرداخت براي ساخت غيرصنعتي به ميزان 200(دويست) ميليون ريال وبراي فن آوري نوين وساخت صنعتي به ميزان 250(دويست وپنجاه) ميليون ريال بانرخ سود مصوب (12درصد) مي باشد .

ماده5- براي هر واحدمسکوني جهت تخريب، آماده سازي وشروع عمليات مبلغ ده(10) ميليون ريال سهم الشرکه بانک باانعقاد قراردادمشارکت مدني پرداخت مي شود ودرپايان مدت مشارکت مجموعاً کل سهم الشرکه فروش اقساطي خواهدشد .

ماده6- گردش کار پرداخت تسهيلات به شرح زيراست :

1-    ارائه مدارک توسط متقاضي به نماينده وزارت مسکن وشهرسازي (موضوع ماده2فوق) شامل درخواست کتبي، اسناد مالکيت واحدمسکوني، کروکي ملک موردنظر وپروانه ساخت .

2-    بررسي مدارک توسط نماينده وزارت مسکن وشهرسازي به لحاظ واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري واعلام به متقاضي درصورت عدم تاييد ومعرفي به بانک عامل درصورت تاييد .

3-    بررسي طرح توسط بانک عامل حداکثرظرف مدت 30روز پس ازارائه مدارک موردنياز ازسوي متقاضي واعلام به متقاضي ونماينده وزارت مسکن وشهرسازي درصورت تاييد ياعدم تاييدطرح .

4-    انعقاد قرارداد ميان بانک عامل ومتقاضي براي پرداخت تسهيلات .

ماده7- پرداخت تسهيلات دوره ساخت متناسب باپيشرفت فيزيکي پروژه درمراحل مختلف انجام مي شود .

تبصره1- تسهيلات به صورت مشارکت مدني پرداخت شده ومدت آن براي احداث واحدهاي مسکوني حداکثربيست وچهار (24) ماه است وبراي موارد بيشترازآن، مطابق مصوبه هيئت مديره بانک خواهدبود .

تبصره2- زمان ساخت وبازپرداخت تسهيلات جمعاً پانزده سال(حداکثردوسال ساخت وسيزده سال بازپرداخت) وبازپرداخت آن به صورت پلکاني ياساده (باانتخاب متقاضي) دردوره هاي پنج ساله مي باشد .

امتيازات ساخت وساز در بافت هاي فرسوده و سکونتگاههاي غيررسمي درآيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد وعرضه مسکن

ماده 35- پرداخت تسهيلات دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيکي پروژه در مراحل ذيل انجام مي شود :

1.       قسط اول معادل 40درصد تسهيلات بعد از اتمام پي (فونداسيون) ساختمان

2.       قسط دوم معادل 40 درصد تسهيلات بعد از تکميل سقف آخر

3.       قسط سوم معادل 20 درصد تسهيلات بعد از پايان سفت کاري

تبصره 1) تسهيلات به صورت مشارکت مدني پرداخت شده و مدت آن براي احداث واحدهاي مسکوني 18 ماه است که براي يکسال ديگر، در صورت توافق ارکان اعتباري بانک ، قابل تمديد مي باشد .

تبصره 2) پس از اتمام دوره مشارکت مدني ،بانک سهم الشرکه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي براي مدت باقيمانده (از مجموع دوران فروش اقساطي و مشارکت مدني) و مبتني برتوان بازپرداخت آنان - به صورت پلکاني يا يکنواخت – تقسيط مي نمايد . درهر صورت مجموع دوران مشارکت مدني و فروش اقساطي ،15سال تمام مي باشد.

ماده 41- به منظور تسريع در اجراي طرح هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده شهري و سکونتگاههاي غيررسمي و به منظور تحقق مديريت هماهنگ ، اقدامات زير صورت مي پذيرد :

1.       حق الامتياز آب ،برق،گاز،تلفن و نظاير آن در محدوده هاي مربوط پس از نوسازي و بدون دريافت حق نگهداري محفوظ بوده و دستگاههاي ذيربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراري و تامين خدمات مازاد بر وضع قبل از نوسازي اقدام نمايند.

2.       ادارات ثبت اسناد و املاک با اولويت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتي تجميع ، تفکيک و افراز وصدور اسناد و نظاير آن اقدام مي نمايند .

3.       هزينه هاي بخش غير دولتي در جهت تامين خدمات و فضاهاي عمومي ،فرهنگي و مذهبي در مناطق مذکور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موديان خواهد بود .

ماده 42- وزارت مسکن و شهرسازي با هدف تامين زمين و بهره برداري از ظرفيت هاي جديد حاصل از بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سکونتگاههاي غيررسمي و توليد و عرضه مسکن بخش غير دولتي به ميزان سهم برنامه هاي پيش بيني شده در بافت هاي مذکور به شرح زير حمايت مي نمايد :

1.       کليه اراضي واقع در محدوده بافت هاي فرسوده شهري و سکونتگاههاي غيررسمي متعلق به وزارتخانه ها ،موسسات دولتي و شرکت هاي دولتي که 100درصد سهام آنها متعلق به دولت مي باشد ، براي حمايت از اين امر اختصاص مي يابد .

ماده 45- تخفيف و تقسيط هزينه هاي صدور عوارض و تراکم ساختماني

کليه سازندگان واحدهاي مسکوني ويژه گروههاي کم درآمد و واحدهاي مسکوني احداثي در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده شهري مشمول اعطاي تخفيف و تقسيط به شرح زير مي گردند.

1.       شهرداري ها ودهياري ها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراکم ساختماني مجاز منظوردرطرح هاي جامع و تفصيلي مصوب براي واحدهاي موضوع اين ماده را تخفيف داده و نسبت به تقسيط بدون کارمزد سه ساله باقيمانده عوارض تا صد درصد (100%) اقدام نمايند .

2.       معادل صد درصد (100%) تخفيفات اعمال شده هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراکم ساختماني مجاز ناشي از اين قانون و ساير قوانين با اعلام وزارت مسکن وشهرسازي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در لوايح بودجه سنواتي کل کشور منظور و در اختيار وزارت کشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) جهت پرداخت به شهرداري ها ودهياري هاي مشمول قرار مي گيرد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است براي آن دسته از تخفيفات که بدليل اتمام اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارات لازم را مستقيماً به عنوان مطالبات شهرداري ها و دهياري ها در لايحه بودجه سال بعد درنظرگيرد .

تبصره ) تراکم پايه دربافت هاي فرسوده کليه شهرهايي که بافت فرسوده مصوب دارند 120 درصد تعيين مي شود . همچنين تراکم پايه براي احداث بنا در عرصه هايي از بافت هاي فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکيک در آنها رعايت شده باشد، فقط براي يکبار به ميزان 60 درصد (به نحوي که از سقف تراکم تفصيلي تجاوز ننمايد) افزايش مي يابد .

همچنين : باتوجه به قرارداد منعقده شماره 1262/500/87 مورخ 16/10/87 في مابين شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و شرکت بيمه ايران ، بمنظور ترويج بيمه ساختمانهاي مسکوني در طرحهاي مصوب "بافتهاي فرسوده شهري وسکونتگاههاي غيررسمي" مقرر گرديد : پرداخت سي درصد (30%) حق بيمه موضوع موافقتنامه مزبور مجموعاً تاسقف مبلغ يک ميليارد ريال از طرف شرکت عمران وبهسازي شهري ايران به شرکت بيمه ايران از محل اعتبارات موافقتنامه مربوطه در قبال بيمه نامه هاي ارائه شده از طرف شرکت بيمه ايران براي بيمه نامه هاي ساخت واحدهاي مسکوني در محدوده بافتهاي فرسوده شهري مصوب در سطح کشور