پاركينگ عمومي

پاركينگ عمومي


پاركينگ عمومي

اين پاركينگ گنجايش بيش از 60 دستگاه خودرو را دارد و هزينه اي معادل چهارصد ميليارد ريال در برداشته است. زارع پور شهردار اشكذر با اشاره به تصادفات اتفاق افتاده در اين خيابان اظهار اميدواري كرد: با ساخت اين پاركينگ شاهد كاهش تصادفات وحجم سنگين ترافيك در اين خيابان باشيم