ویژه نامه شهرباش منتشر شد

ویژه نامه شهرباش منتشر شد


ویژه نامه شهرباش منتشر شد

اولین ویژه نامه شهرداری به مناسبت سال نو وبا تلاش روابط عمومی شهرداری اشکذربه چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی اشکذر این ویزه نامه که به شهرباش نامگذاری شده است تلفیقی از تاریخچه نوروز آداب ورسوم مردم اشکذر در گذشته در نوروز و بخشی از عملکرد شهرداری اشکذر به معرض دید عمومم گذاشته شده است .کاظمی افزود قراراست که با انتشار ماهانه این ویژه نامه بخشی از عملکردشهرداری و انتشار مطالب فرهنگی ارتباط خوبی با شهروندان برقرارکنیم