واگذاری 26 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر

واگذاری 26 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر


واگذاری 26 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر

واگذاری 26 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر

شهرداری اشکذر در نظر دارد تعداد26 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر جهت ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی در زون های مختلف  به متقاضیان واجد شرایط  به شرح جدول ذیل واگذار نماید.متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری اشکذر به نشانی www.ashkezar.ir   مراجعه و یا با شماره تلفن 03532722223 تماس حاصل نمایند.آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/12/05 می باشد.

       

میزان سپرده

ریال

قیمت پایه

کارشناسی

مساحت

مترمربع

قطعه

ردیف

میزان سپرده

ریال

قیمت پایه کارشناسی

مساحت

مترمربع

قطعه

ردیف

141.900.000

600.000

4730

112

14

480.637.500

350.000

27465

M6

1

102.685.000

550.000

3734

123

15

995.000.000

1.000.000

19900

1

2

84.037.000

380.000

4423

136

16

149.100.000

600.000

4970

4

3

119.260.000

400.000

5963

137

17

100.000.000

500.000

4000

30

4

71.098.000

380.000

3742

142

18

97.200.000

600.000

3240

41

5

87.875.000

380.000

4625

143

19

108.000.000

500.000

4320

49

6

1.365.140.000

400.000

68257

2/150

20

56.520.000

400.000

2826

65

7

87.780.000

380.000

4620

172

21

61.250.000

350.000

3500

73

8

110.200.000

380.000

5800

173

22

87.500.000

350.000

5000

75

9

110.200.000

380.000

5800

174

23

825.000.000

550.000

3000

85

10

112.560.000

420.000

5360

178

24

33.750.000

500.000

1500

86

11

34.160.000

400.000

1708

179

25

20.000.000

2.000.00

200

96

12

201.600.000

400.000

10080

185

26

138.462.500

550.000

5035

111

13