واحد درآمد

واحد درآمد


واحد درآمد

احمد هاتفی اردکانی  (واحد درآمد)

واحد درآمد
تهيه و تنظيم سندهاي درآمدي روزانه درطول سال مالي و تحويل آن به امور مالي
پيگيري در وصول جريمه هاي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها با همكاري دايره ساختمان
تهيه فرم و محاسبه عوارض كسب و پيشه
پيگيري در ميزان قطعي عوارض يك درصد فروش كارخانجات وفخاري ها از اداره امور مالياتي شهرستان صدوق
 ثبت چك هاي درآمدي شهرداري در دفتر اسناد و دريافت  317  فقره و ارسال به بانك
صدور تسويه حساب جهت پروانه هاي  ساختماني و انجام معامله اراضي و تفكيك و اصناف
 تشكيل جلسه و مكاتبات با هماهنگي شوراي اسلامي شهر اشكذر بابت تعرفه عوارض سال 1387
 پيگيري در خصوص عوارض 1درصد فروش كارخانجات(موضوع تجميع عوارض)
صدور تسويه حساب در رابطه با صدور پروانه هاي ساختمان مسكوني وتجاري وانجام معامله وتفكيك اراضي
تهيه وتنظيم پيش نويس تعرفه عوارض وبهاي خدمات 88شهرداري
تشكيل جلسه در رابطه تهيه وتنظيم تعرفه عوارض سال 88 با حضور شهردار محترم
مصوب نمودن تعرفه عوارض در جلسه شوراي اسلامي شهر اشكذر
پيگيري در رابطه با وصول عوارض سالهاي 85-86-87 شركتهاي كاشي عقيق وگلديس وفرش كبيروفرش كسري
 تهيه وتنظيم فرم محاسبه عوارض
صدور برگ محاسبه وصدور تسويه حساب بابت پروانه هاي ساختماني
بازديد از كارخانجات وفخاري هاي حريم شهر اشكذر
حضور وشركت در جلسه عوارض در استانداري يزد
حضوردر كلاس درآمدي شهرداريها طي يك دوره
صدور تسويه وسايط نقليه
صدور تسويه حساب آراي كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها