نصب علائم ترافیکی کمربندی شهر اشکذر

نصب علائم ترافیکی کمربندی شهر اشکذر


نصب علائم ترافیکی کمربندی شهر اشکذر

نصب علائم ترافیکی کمربندی شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، عملیات نصب علائم ترافیکی کمربندی شهر اشکذر به طول 6 کیلومتر و در دو باند در حال انجام است.


لازم به ذکر است جهت نصب علائم ترافیکی این پروژه بالغ بر 50 میلیون تومان هزینه شده و در حال حاضر 50 درصد از کار انجام شده است.