نصب تیروفنداسیون جهت روشنایی بلوار زرین شهر

نصب تیروفنداسیون جهت روشنایی بلوار زرین شهر


درزرین شهراشکذر صورت گرفت

سلمانی گفت با توجه به اینکه عملیات احداث بلوار زرین شهر تا مسجد جامع پایان یافته است تاکید کرد با توجه به اینکه تاکنون شهروندان زیادی در آن منطقه سکونت دارند ودر جهت سهولت در رفت وآمد و استقرار واحدهای مسکن مهر در این محدوده نسبت به نصب فنداسیون وتیرچراغ برق اقدام شد.وی هزینه این پروژه را بالغ بر پانصد میلیون ریال اعلام کردوعنوان کردعملیات کابل کشی وبرق رسانی مسیر از تعهدات اداره برق شهرستان است که امیدواریم در آینده نزدیک چراق های مسیر روشن گردد./