نصب المان های نوروزی در سطح شهر اشکذر

نصب المان های نوروزی در سطح شهر اشکذر


نصب المان های نوروزی در سطح شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهرداری اشکذر در راستای فضا سازی سطح شهر و استقبال از بهار نسبت به نصب المان های نوروزی در میدان امام (رضا)، میدان بسیج  و میدان نماز اقدام نموده است.