مزایده عمومی واگذاری 9 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر

مزایده عمومی واگذاری 9 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر


مزایده عمومی واگذاری 9 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر

مزایده عمومی واگذاری 9 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر

به گزارش روابط عمومی، شهرداری اشکذر در نظر دارد 9 قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی نیکو را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری اشکذر مراجعه نمایند.

آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 95/07/08

  1.  واگذاری یک قطعه زمین صنعتی در زون سلولزی به مساحت 149805/50 متر مربع
  2. واگذاری یک قطعه زمین صنعتی در زون شیمیایی به مساحت 68257 متر مربع
  3. واگذاری یک قطعه زمین صنعتی در زون شیمیایی به مساحت 5800 متر مربع
  4. واگذاری یک قطعه زمین تجاری به مساحت 200 متر مربع
  5. واگذاری یک قطعه زمین صنعتی در زون غیرفلزی به مساحت 4695 متر مربع
  6. واگذاری یک قطعه زمین صنعتی در زون غیرفلزی به مساحت 4147 متر مربع
  7. واگذاری یک قطعه زمین صنعتی در زون غیرفلزی به مساحت 4000 متر مربع
  8. واگذاری یک قطعه زمین صنعتی در زون غیرفلزی به مساحت 3715 متر مربع
  9. واگذاری یک قطعه زمین صنعتی در زون شیمیایی به مساحت 2000 متر مربع