مزایده عمومی اجاره یک باب واحد تجاری واقع در خیابان شهید پورحسینی

مزایده عمومی اجاره یک باب واحد تجاری واقع در خیابان شهید پورحسینی


مزایده عمومی اجاره یک باب واحد تجاری واقع در خیابان شهید پورحسینی

مزایده عمومی اجاره یک باب واحد تجاری واقع در خیابان شهید پورحسینی

احتراماً بدینوسیله باطلاع شهروندان محترم می رساند به موجب مجوز شماره 477 مورخ 14/5/94 شورای محترم اسلامی شهر اشکذر شهرداری اشکذر در نظر دارد نسبت به اجاره یک واحد تجاری به مساحت 102 متر مربع واقع در اشکذر خیابان شهید احمد پور حسینی با امتیازات آب و برق اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 29/05/94 جهت دریافت اسناد مربوطه و تحویل آن به شهرداری مراجعه نمایند