مدیریت آگاه راهگشای معضل ترافیک

مدیریت آگاه راهگشای معضل ترافیک


سرپرست واحد ترافیک شهرداری اشکذر


درسال های نه چندان دور هنگام تردد در شهر اشکذر با وجود تقاطع های محدود می توانستیم بدون اتلاف وقت و با صرف هزینه اندک به مقصد برسیم؛ حال چرا در سال های اخیر با وجود تقاطها، میادین، چهارراه ها باز هم با معضل ترافیک مواجه هستیم؟این سوالی که در اذهان بسیاری از شهروندان است:

آیاکمبود بودجه توانسته است دراین بخش تاثیر گذارباشد؟

آیاعدم مدیریت آگاه به مسائل ترافیکی درحوزه ترافیک درسال های اخیرعلت این نقیصه بوده است؟

آیا بومی نگری و نظرات بعضی افراد نا آگاه و صاحب نفوذ در بخش ترافیک و تفسیر غیر کارشناسی بعضی ازطرح های مصوب که خاص شهر اشکذرمی باشد،می تواند یکی ازعلل بوجود امدن گره های ترافیکی باشد؟

پاسخ دقیق به سؤالات فوق، خود می تواند در انتخاب بهترین راهکار برای حل این معضل ترافیک حال و آینده شهر موثر باشد و قطعا با مدیریت صحیح ازجانب برخی ارگان های تصمیم گیراستان و دستگاه های مرتبط با مدیریت شهری، در خصوص جلوگیری ازاحداث بعضی مکان های آموزشی در معابر پر تردد و هم چنین جابجایی مراکز اداری ودانشگاه ها از هسته مرکز شهر،جلوگیری از اعمال نفوذ نظرات غیر کارشناسی، به کارگیری کار گروهی متشکل از افراد با تجربه و متخصص در کنار مدیریتی ذی صلاح در امر ترافیک ،می توان ترافیک آرام و روان را برای شهروندان به ارمغان آورد.

یکی ازشایع ترین مسائل در بن بست های ترافیکی شهر،نادیده گرفتن قوانین راهنمایی و رانندگی ازسوی شهروندان است؛ وضع قوانین راهنمایی و رانندگی و اجرای آن ازسوی شهروندان فقط زمانی می تواند ملموس و عینی باشد که این قوانین در جامعه نهادینه شود و اجرای آن مثل نیاز روزمره بدیهی می باشد.

از سوی دیگر وظیفه راهنمایی و رانندگی است که برحسن اجرای قوانین، نظارت کامل داشته باشد و برای بهتر اجرا شدن آن تلاش کند.

اگر ماموران و کارکنان این نهاد بتوانند در انجام وظایف هم چون قبل با اقتدار گام بردارند قطعا نهادینه شدن این قوانین زودتر از زمان معمول صورت خواهد پذیرفت؛ در این بین راهکارها و ابزارهایی نیز وجود دارد که باید از آن ها درست و اصولی استفاده شود و اگربخواهیم در مورد این موضوع از خود سلب وظیفه کنیم قطعا نخواهیم توانست به اجرای قوانینی که برای خود تعریف و تفسیر کرده ایم دست یابیم و در نتیجه مشکلات پا برجا خواهد ماند.

عادت دادن مردم به اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی قدم نخست درحل مشکل ترافیک است و این قدم برداشته نخواهد شد مگر بارفتار منطقی مجریان قانون، مدیریت رفت و آمد یکی از مهمترین و حساس ترین دغدغه های زندگی شهری است به همین دلیل اکثر کشورهای پیشرفته پلیس های راهنمایی و رانندگی به ابزارهای دقیق و حرفه ای مجهزند که باآن ها مینوانندمعابر، بلوارها، میادین ،رفت و آمد خودروها را کنترل کند و با آن ها می توانند به کنترل و مدیریت ترافیک شهری بپردازند.