محمدمهدی شریفی زارچی

محمدمهدی شریفی زارچی


محمدمهدی شریفی زارچی

مسئول درآمد / لیسانس حسابداری
مسئولیت ها و وظایف
تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی
صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی
نظارت و وصول عوارضات بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر
نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و بخشنامه ها