فراخوان طراحی المان شهری

فراخوان طراحی المان شهری


اگهی فراخوان

 

فراخوان  طراحی  المان شهری

    شهرداری  اشکذر در نظر  دارد به منظور رشد بهبود سیمای بصری وهویت بخشی  به میادین  ومعابرشهری نسبت به برگزاری فراخوان طراحی  المان وتندیس جهت نصب  درمیادین اقدام نماید .لذا از کلیه  هنرمندان ،

    طراحان ومهندسین  معمار وسایر علاقه مندان دعوت بعمل می آید تاپیشنهادات خودراهمراه باشرح نقشه های اجرایی با مشخصات ذیل حداکثر تاپایان اردیبهشت ماه سال جاری تحویل واحد روابط عمومی شهرداری 

     اشکذر نمایند.

1-       1- المان  طراحی  شده بایستی دارای ویژگی های فرهنگی ، مذهبی ،تاریخی شهر اشکذر باشد .

2-         2 - المان  جهت  طرحی درمیادین  امام  حسن ( ع ) میدان شهدا- میدان مصلی میدان  دانشگاه می باشد

3-            3 - ابعاد و وتناسب  تقریبی ومصالح  پیشنهادی ساخت طرح محاسبه گردد

4-          4- مدارک مورد نیاز جهت معرفی  طرح شامل  پلان نما مقطع 3D -  پرسپکتیو( در صورت امکان ارائه ماکت ) حداکثر دردوصفحه سایر A3 به همراه یک  نسخه لوح  فشرده وبرآورد ریالی ارائه گردد .

 روابط  عمومی  شهرداری  اشکذر