فراخوان بهره برداری از بیلبوردتبلیغاتی و پایه بنر متحرک در سطح شهر اشکذر

فراخوان بهره برداری از بیلبوردتبلیغاتی و پایه بنر متحرک در سطح شهر اشکذر


فراخوان بهره برداری از بیلبوردتبلیغاتی و پایه بنر متحرک در سطح شهر اشکذر

فراخوان بهره برداری از بیلبوردتبلیغاتی و پایه بنر متحرک در سطح شهر اشکذر

فراخوان بهره برداری از بیلبوردتبلیغاتی و پایه بنر متحرک در سطح شهر اشکذر

 نوع مزایده  : مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری و اجاره 8 مورد بیلبورد تبلیغاتی درسطح شهراشکذر

فروش اسناد: 15/11/94 وآخرین مهلت تحویل اسناد:  25/11/94

شهرداري اشکذر در نظر دارد در راستاي واگذاری امتیاز بهره برداری و اجاره 8 مورد بیلبورد تبلیغاتی و 14 مورد پایه بنر متحرک در سطح شهراشکذر با مجوز شورای محترم اسلامی شهر اشکذر از طريق برگزاري مزایده به شركتهاي تبلیغاتی مجاز و واجد شرايط اقدام نمايد، لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي تبلیغاتی  داري تائيديه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی وداراي سابقه كار مشابه در رشته مربوطه دعوت  مي شود براي خريد اسناد مزایده به شهرداري اشکذر واقع  در اشکذر خیابان امام خمینی (ره) مراجعه نمايند.