عمليات بهسازي پياده روهاي خيابان امام خميني

عمليات بهسازي پياده روهاي خيابان امام خميني


عمليات بهسازي پياده روهاي خيابان امام خميني
عمليات زيرسازي پياده روي خيابان شهيد صدوقي شامل خاكبرداري ،شفته ريزي ،شن ريزي وسنگ فرش در مسيري به طول 2175متر آغاز شده كه هزينه اي بالغ بر ششصدميليون ريال در بر خواهد داشت