عمليات

عمليات


عمليات
عمليات زيرسازي پياده روي اين خيابان شامل خاكبرداري،شفته ريزي،شن ريزي و سنگ فرش در مسيري به طول 1700 متر آغاز شده كه هزينه اي بالغ بر 270ميليون ريال در بر خواهد داشت.