عملكرد

عملكرد


عملكرد
ارقام به هزار ريال ميباشد.
 
منابع مصوب
بودجه مصوب
سهم جاري
سهم عمراني
000/000/12
000/500/4
000/500/7
هزينه هاي مصوب
سهم جاري
خدمات اداري
خدمات شهري
سهم عمراني
500/402/4
500/952/1
000/450/2
000/500/7
عملكرد مالي (درآمد)
درآمد كل
سهم جاري
سهم عمراني
566/580/18
902/741/7
663/837/10
 
عملكرد مالي (هزينه)
 
 
كل هزينه ها
هزينه هاي جاري
هزينه خدمات اداري
هزينه خدمات شهري
هزينه عمراني
459/737/16
936/796/4
465/256/2
470/540/4
663/838/10