شورای شهر

شورای شهر

علی اکبر کاظمی اشکذری

رئیس شورای اسلامی شهراشکذر