شورای اسلامی شهر عالی‌ترین نهاد برای تجلی مشارکت مردمی است

شورای اسلامی شهر عالی‌ترین نهاد برای تجلی مشارکت مردمی است


شهرداراشکذر

 

 


به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر محمدعلی سلمانی بیان کرد: شورای اسلامی شهر یکی از پایه‌ای‌ترین شکل‌های سازمان‌دهی اجتماعی جهت احقاق حقوق شهروندان و به تبع مشارکت آنان در امور شهری است.
وی با تاکید بر اینکه عالی‌ترین نهاد برای تجلی مشارکت مردمی در شهرها، شورا و انجمن شهری است، تصریح کرد: شورای اسلامی شهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت بیش از پیش شهروندان را در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت شهری فراهم می‌کند.
شهرداراشکذر افزود: شوراها مردمی‌ترین شکل‌های رسمی و عالی‌ترین جلوه تحقق فضاهای عمومی است که رابطه تعاملی میان فضاهای دولتی با حوزه خصوصی، از طریق آن، هماهنگ و قانونمند می‌شود.
سلمانی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر اشکذر نماد عقلانیت، نمادی برای همبستگی، گذر برای خودگردانی، گذشتن از منافع فردی برای رسیدن به منافع جمعی، پاسداری از نفع شخصی از طریق عقلانیت و عمل قانونمند جمعی است.
شهردار اشکذردر خصوص نقش شورای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری تصریح کرد: ارتقاء رشد فرهنگی و اجتماعی شهروندان، انسجام اجتماعی، بسط عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی، تسریع در تهیه اجرای طرح‌ها و تطابق آن با خواسته‌ها و نیازهای مردم و نظارت اجتماعی از مهم‌ترین مواردی است که شورای اسلامی شهر در مدیریت شهری انجام می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر زمینه‌ساز احقاق حقوق شهروندان است، ادامه داد: شورای اسلامی شهر منعکس کننده حق مردم در سازمان‌دهی و ایجاد سازمان‌هایی است که برای پاسداری از حقوق و منافع آن شکل می‌گیرد.
سلمانی در پایان عنوان کرد: شورای اسلامی شهر به مثابه یکی از پایه‌های مهم حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در مسائل شهری است.