شورای اسلامی شهر عالی‌ترین نهاد برای تجلی مشارکت مردمی است

شهرداراشکذر

 

 


به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر محمدعلی سلمانی بیان کرد: شورای اسلامی شهر یکی از پایه‌ای‌ترین شکل‌های سازمان‌دهی اجتماعی جهت احقاق حقوق شهروندان و به تبع مشارکت آنان در امور شهری است.
وی با تاکید بر اینکه عالی‌ترین نهاد برای تجلی مشارکت مردمی در شهرها، شورا و انجمن شهری است، تصریح کرد: شورای اسلامی شهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت بیش از پیش شهروندان را در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت شهری فراهم می‌کند.
شهرداراشکذر افزود: شوراها مردمی‌ترین شکل‌های رسمی و عالی‌ترین جلوه تحقق فضاهای عمومی است که رابطه تعاملی میان فضاهای دولتی با حوزه خصوصی، از طریق آن، هماهنگ و قانونمند می‌شود.
سلمانی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر اشکذر نماد عقلانیت، نمادی برای همبستگی، گذر برای خودگردانی، گذشتن از منافع فردی برای رسیدن به منافع جمعی، پاسداری از نفع شخصی از طریق عقلانیت و عمل قانونمند جمعی است.
شهردار اشکذردر خصوص نقش شورای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری تصریح کرد: ارتقاء رشد فرهنگی و اجتماعی شهروندان، انسجام اجتماعی، بسط عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی، تسریع در تهیه اجرای طرح‌ها و تطابق آن با خواسته‌ها و نیازهای مردم و نظارت اجتماعی از مهم‌ترین مواردی است که شورای اسلامی شهر در مدیریت شهری انجام می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر زمینه‌ساز احقاق حقوق شهروندان است، ادامه داد: شورای اسلامی شهر منعکس کننده حق مردم در سازمان‌دهی و ایجاد سازمان‌هایی است که برای پاسداری از حقوق و منافع آن شکل می‌گیرد.
سلمانی در پایان عنوان کرد: شورای اسلامی شهر به مثابه یکی از پایه‌های مهم حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در مسائل شهری است.