ساماندهی مثلثی میادین اشکذر،فیروزآباد و ورودی مجومرد

ساماندهی مثلثی میادین اشکذر،فیروزآباد و ورودی مجومرد


ساماندهی مثلثی میادین اشکذر،فیروزآباد و ورودی مجومرد

ساماندهی مثلثی میادین اشکذر،فیروزآباد و ورودی مجومرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر،عملیات ساماندهی مثلثی های میادین اشکذر،فیروزآباد و ورودی مجومرد با همکاری واحد عمران و شهرسازی شهرداری به پایان رسید.