سال 86

سال 86


سال 86

واحد اصناف

 
شرح خدمات
 
سال 1384
 
1385
 
1386
 
1387
1
 
صدور پروانه كسب
 
11 مورد
 
24 مورد
 
20 مورد
 
25مورد
2
 
تشكيل پروانه كسب
 
52 مورد
 
32 مورد
 
46 مورد
 
51مورد
3
 
تجديد پروانه كسب
 
25 مورد
 
10 مورد
 
32 مورد
 
38مورد
4
 
ابطال پروانه
 
3 مورد
 
3 مورد
 
3 مورد
 
2مورد
5
 
صدور استعلام كسبه وپيشه وران
 
36 مورد
 
72 مورد
 
87 مورد
 
92مورد
6
 
بررسي پرونده هاي كسب
 
57 مورد
 
63 مورد
 
78 مورد
 
112مورد
7
 
ارسال آمار پرونده هاي كسب
 
يك نوبت
 
12 نوبت
 
12 نوبت
 
7نوبت
8
 
ارسال نسخه هاي سوم پروانه كسب صادره به بازرگاني
 
25 برگ
 
-
 
85 برگ
 
25برگ
9
 
تعداد متقاضي مراجعه كننده
 
322 نفر
 
687 نفر
 
887 نفر
 
893نفر
10
 
تعداد اخطار
 
90 مورد
 
53 مورد
 
55 مورد
 
44مورد
11
 
تعطيل نمودن واحد صنفي بدون مجوز
 
-
 
4 مورد
 
4 مورد
 
5مورد
12
 
شركت در جلسات كميسيون نظارت شهرستان
 
5 مورد
 
4 مورد
 
4 مورد
 
7مورد
14
 
ساماندهي پرونده صنفي جهت كد گذاري
 
0
 
-
 
400 مورد
 
-